BELL financial Services


Welke risico's verzekeren?


Ondernemen kun je niet zonder risico's te nemen. Sterker nog; kenmerkend voor een rasechte ondernemer is dat hij/zij juist risico's wil nemen, want risico's zijn voor een ondernemer kansen. Verzekeren is voor het gevoel daarom soms een beetje tegenstrijdig met wat een ondernemer wil.

Iedere ondernemer loopt bedrijfsrisico's, maar het ondernemerschap brengt ook veranderingen met zich mee voor je persoonlijke sociale zekerheid. Samen met een bedrijfsadviseur zal je moeten bekijken welke risico's je kunt en wilt lopen. Kijk daarbij niet alleen naar de kans dat een situatie zich voor doet, maar vooral juist naar de consequenties voor je onderneming als een bepaalde situatie zich voor zou doen.Bedrijfsverzekeringen

Afhankelijk van de branche waarin je werkt en de omvang van je bedrijf kun je allerlei verzekeringen afsluiten voor je bedrijf. Bedrijfsverzekeringen zijn aftrekbaar als kosten van je bedrijf.


Verzekeringen van het bedrijfsvermogen

Gebouwen, machines, inventaris, voorraden en transportmiddelen vallen allemaal onder het bedrijfsvermogen. Brand of diefstal kan leiden tot stagnatie van de productie. De volgende verzekeringen dekken deze risico's af:

Goederen- en inventarisverzekering

Opstalverzekering

Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering

ComputerverzekeringAansprakelijkheidsverzekering

Wanneer afgeleverde producten of diensten lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken, kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven. Dit is een relatief goedkope standaardverzekering, die ongelukken dekt, zoals wanneer je een hamer uit je handen laat vallen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een vrij dure en soms lastig te vinden verzekering voor fouten bij de beroepsuitoefening. In sommige branches komt het voor dat opdrachtgevers zo'n verzekering als voorwaarde stellen.Goederentransportverzekering

De verzekering dekt schade die ontstaat bij het vervoer van goederen, zowel door eigen vervoer als door beroepsgoederenvervoer.Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering dekt advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten die ontstaan bij juridische problemen met leveranciers en personeel.

Kijk kritisch naar de polis, want vaak zijn bijvoorbeeld alle reëele risico's van een startende ondernemer/freelancer uitgesloten (bijvoorbeeld conflicten met klanten), terwijl alleen risico's gedekt zijn waar je in de praktijk wellicht niet mee te maken hebt (zoals conflicten met personeel).Kredietverzekering

Wanneer je goederen op rekening levert, loopt je debiteurenrisico: het risico dat je klant niet wil of kan betalen. De kredietverzekering dekt je in tegen dit risico.Persoonlijke verzekeringen

Persoonlijke verzekeringen sluit je als privépersoon af, om te zorgen dat je goed beschermd bent tegen arbeidsongeschiktheid, voor je oude dag en tegen ziektekosten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tot aan 2004 was er Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz), waarvoor ondernemers jaarlijks premie betaalden via de Belastingdienst. Sinds 2004 is deze Waz afgeschaft, je moet dus zelf een verzekering afsluiten tegen arbeidsongeschiktheid.Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een bedrag ineens uit als je door een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.


Pensioenverzekering

Iedereen in Nederland die 65 wordt, krijgt AOW. Dit is een minimumvoorziening. Het is raadzaam een aanvullend pensioen op te bouwen door een pensioenverzekering te nemen. Ondernemers bouwen geen pensioen op tijdens hun werkzame leven. Ook als je maar een paar jaar als freelance ondernemer wilt werken, loop je al snel een tekort op in je pensioenopbouw, het zogeheten pensioengat. De kosten van een pensioenverzekering zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.Werkloosheidsverzekering

Wie in loondienst werkt en werkloos wordt, valt in de WW. Dat geldt echter niet voor ondernemers. Zij kunnen geen werkloosheidsverzekering afsluiten.Ziektekostenverzekering

Net als iedereen is een zelfstandige naast een nominale premie voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Bij een werknemer in loondienst wordt deze verrekend met het salaris.

Een zelfstandig ondernemer is de bijdrage verschuldigd over de belastbare winst uit onderneming en deze wordt geheven door de Belastingdienst.

Verder is het mogelijk om een aanvullende ziektekostenverzekering te nemen, bijvoorbeeld voor tandartskosten of specialistische zorg.Terug naar www.bellfs.eu